JUY-374 - 椎名空2018年番号 止まらない快感… ~貞

JUY-374 - 椎名空2018年番号 止まらない快感… ~貞

从一难至二十二难论经脉五难曰∶脉有轻重,何谓也?《难经》误以右肾为命门。

东垣曰∶卒伍卑贱之职,随所引而止,乃风药中润剂。暖丹田,补命门,开胃下食,调中止呕。

惟劳在肺肾者,不可用耳,寇氏一概摈斥,殊非通论。盖借寒药、热药为反佐,以作向导也,亦曰从治。

现成器物,多被蒸煮,不堪入药。大抵味苦性温,用苦则泻,用温则补也。

其五脏气相干,名厥心痛,其痛甚,但在心,手足青者即名真心痛。辛苦而温,芳香而散。

肾虚则相火上炎,此喉痹、咽肿、咳嗽、吐血之所由来也。辛苦性湿,气雄而散,味薄上升。

Leave a Reply